Bếp hồng ngoại komasu KM539

Bếp hồng ngoại komasu KM539
 • Bếp hồng ngoại komasu KM539

Thông tin sản phẩm

Hãng sản xuất: KOMASU
Xuất xứ: Chính hãng
Thông số đặc trưng: Bếp hồng ngoại komasu
Số lượng bán: 500
Giá bán: Liên hệ
(Bạn có thể đặt mua với số lượng >= 1)

Đặc tính kỹ thuật

BÕp ®iÖn hång ngo¹i thÕ hÖ míi KOMASU Model: KM539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   On/OFF

 
a. Bé phËn ®iÒu khiÓn:

Regular Pentagon: Mµn h×nh hiÓn thÞ chøc n¨ng lµm viÖc
      KOMASU
Oval: Keep warMm Oval: Power
 

 


Oval: F Oval: Reduce
      ò
      Oval: Increase
      ñ
Oval: ¿
      Oval: bades Oval: soup
Oval: Hot milk

   Timing

 

 

 

 

 

 

 


1. M« t¶ c¸c chøc n¨ng trªn phÝm bÊm:

* Khi khëi ®éng bÕp tù ®éng ®­a vÒ chÕ ®é “Hot Pot” víi møc c«ng suÊt cao nhÊt 2000W

* PhÝm hÑn giê t¾t “Timing” :  KÝch ho¹t phÝm “Timing” vµ t¨ng gi¶m thêi gian hÑn giê b»ng 2 phÝm “Reduce” vµ “Increase”. Thêi gia tèi ®a 120 phót.

* PhÝm b¸o møc tiªu thô ®iÖn n¨ng “Power” : bÕp b¸o cho b¹n biÕt møc tiªu thô ®iÖn víi con sè : - 0: 00 (®¬n vÞ tÝnh 1000W = 1kw/ giê) .

2. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng:

Chøc n¨ng

C«ng suÊt

ChØnh

c«ng suÊt

ChØnh

nhiÖt ®é

HÑn giê t¾t

Hot pot: lÈu

200 – 2000W

Theo c«ng suÊt

0-120 phót

Stir-fry: r¸n, xµo

T¨ng dÇn tõ A1 ®Õn A6

(max 2000W)

Theo c«ng suÊt

0-120 phót

Bades: n­íng

T¨ng dÇn tõ P1 ®Õn P6

(max 2000W)

Theo c«ng suÊt

0-120 phót

Keep warm: ñ

400W

MÆc ®Þnh

0-120 phót

Soup: canh, sóp

1000W víi tÇn suÊt ®ãng më m¹ch 14 lÇn/ phót

MÆc ®Þnh

0-120 phót

Hot Milk: ®un

300W, tÇn suÊt ®ãng më m¹ch 14 lÇn/phót

MÆc ®Þnh

0-120 phót

B. §Æc ®iÓm cÊu t¹o:

-Trong qu¸ tr×nh sö dông nÕu mµn h×nh bÕp ph¸t tÝn hiÖu Failure (b¸o sù cè) , b¹n t¾t bÕp vµ kiÓm tra xem cã vËt l¹ r¬i vµo trong bÕp hoÆc qu¹t giã bÞ kÑt, cöa th«ng tho¸t giã bÞ bÈn hoÆc bÞ che ch¾n. §Ó yªn t©m, b¹n cã thÓ mang ®Õn tr¹m b¶o hµnh ®Ó ®­îc trî gióp.

- Khi khëi ®éng bÕp mÆc nhiªn bÕp tù ®éng khëi ®éng nót hÑn giê t¾t (sau 120 phót). HÕt thêi gian 120 phót, nÕu b¹n vÉn muèn nÊu tiÕp th× b¹n khëi ®éng l¹i. 

- Trong qu¸ tr×nh sö dông bÕp cã thÓ lóc s¸ng lóc tèi (lóc m¹nh lóc yÕu). §©y lµ thiÕt kÕ mÆc ®Þnh nh»m ®¶m b¶o l­îng nhiÖt hång ngo¹i sinh ra cã hiÖu qu¶ nhÊt (tiÕt kiÖm n¨ng l­îng)

- MÆt bÕp ®­îc cÊu t¹o bëi chÊt liÖu thñy tinh h÷u c¬ ®­îc tÝch hîp nhiÒu thÊu kÝnh héi tô (16 thÊu kÝnh/ cm2) víi môc ®Ých truyÒn th¼ng n¨ng l­îng vµo ®¸y nåi theo ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt bÕp do ®ã hiÖu suÊt sö dông nhiÖt rÊt cao.

- §é bÒn c¬ häc cña mÆt bÕp cao vµ kh«ng bÞ r¹n vì khi cã n­íc l¹nh ®ét ngét déi vµo

- Khi t¾t bÕp qu¹t giã vÉn ho¹t ®éng ®Ó lµm nguéi bÕp

- Nót F mµu ®á phÝa tr¸i kh«ng ph¶i lµ phÝm bÊm mµ chØ nh¾c b¹n dïng 1 ngãn tay ®Ó ®iÒu khiÓn bÕp..

C. Mét sè l­u ý khi sö dông:

- Kh«ng ®­îc sê tay vµo mÆt bÕp c¶ sau khi ®un (nhÊt lµ ë vßng trßn ph¸t huy t¸c dông cña tia hång ngo¹i).

- Cè g¾ng sö dông nåi cã ®¸y bao trïm lªn vïng ¶nh h­ëng cña tia hång ngo¹i (vßng trßn mÆt bÕp) ®Ó  ph¸t huy hÕt c«ng suÊt bÕp

- Kh«ng nªn nh×n l©u vµo mÆt bÕp ®· khëi ®éng khi ch­a cã nåi dÔ g©y chãi m¾t nhÊt lµ ë nhiÖt ®é cao.

- B¶o qu¶n bÕp: dïng giÎ mÒm lau vÖ sinh th©n vµ mÆt bÕp. §Ó xa n¬i Èm ­ít vµ m«i tr­êng kh«ng cã hãa chÊt.

- §Æt bÕp ë n¬i b»ng ph¼ng, lç tho¸t giã ë ®¸y bÕp vµ xung quanh lu«n th«ng tho¸ng.

D. H­íng dÉn c¸ch nÊu c¬m b»ng bÕp hång ngo¹i KOMAS U

Tïy theo l­îng g¹o ®Ó sö dông møc c«ng suÊt ë chÕ ®é “Hot pot”. Khi c¬m c¹n còng tïy l­îng g¹o ®Ó sö dông nót “Keep warm” hoÆc nót “Soup” (nh­ ®éng t¸c bít löa – nhiÖt ë bÕp cñi - ®iÖn). NÕu ch­a ¨n ngay khi c¬m ®· chÝn nªn sö dông nót “Hot milk” ®Ó gi÷ c¬m nãng.

MÑo dïng bÕp:

-         Do nguån hèng ngo¹i lµ tia bøc x¹ nhiÖt cã b­íc sãng hång ngo¹i nªn cã thÓ sö dông ®Ó lµm gi¶m ®au c¸c vÕt th­¬ng hoÆc nhøc mái c¬ b¾p  (thay thÕ ®Ìn chiÕu tia hång ngo¹i gi¸ b¸n cao - trong tr­êng hîp b¸c sÜ chØ ®Þnh dïng vµ ®iÒu khiÓn ë møc n¨ng l­îng hîp lý).

-         Cã thÓ sö dông bÕp nh­ 1 lß s­ëi ®iÖn trong phßng ë hoÆc phßng t¾m nh­ng ph¶i treo trªn gi¸ ë vÞ trÝ cao vµ ch¾c ch¾n an tßan víi trÎ nhá. 

Thông tin chi tiết

Xin quý khách hàng lưu ý:

1/ Hàng chính hãng – Bảo hành chính hãng.

2/ Cần đặt hàng trước 1 ngày theo giá thỏa thuận.

Mua số lượng nhiều, có chế độ chiết khấu riêng.

Thông tin liên hệ:
Người liên hệ: Mr. Potavietnam - 0903420064
Địa chỉ Showroom: Số 48, Phố Thịnh Yên (gần Phố Huế), Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
Thời gian làm việc: từ 8.00 đến 17.00 hàng ngày, Chủ Nhật ; Nghỉ làm - Giao hàng tận nơi, Phí vận chuyển thỏa thuận.
ĐT: +84.4.3972 1329 - 3972 1330 - 3976 5398
Fax: +84.4.3972 1332
Email: potavietnam@gmail.com

Website bán hàng & diễn đàn trực tuyến:

www.potavietnam.com

www.dodiengiadung.com.vn

www.potavietnam.com.vn

www.potavietnam.vn

www.jauza.com.vn

www.vatgia.com/potavietnam

www.chodientu.vn/potavietnam

bếp điện từ và hồng ngoại | bep dien tu va hong ngoai | bếp điện từ và hồng ngoại komasu | bếp hồng ngoại | bep hong ngoai | bếp hồng ngoại komasu | komasu

Bình luận sản phẩm

  Hỗ trợ trực tuyến

  Bán hàng đồ điện gia dụng

  04.39721329

  Bán hàng đồ điện gia dụng

  04.39782113

  Bán hàng vòng bi & bạc đạn

  04.38211014

  Bán đồ điện gia dụng + Pin

  0439721330

  Tư vấn & hỗ trợ

  0903420064
  	THANH TOÁN NGÂN LƯƠNG ONLINETHANH TOÁN NGÂN LƯỢNG OFFLINETHANH TOÁN BẢO KIM ONLINETHANH TOÁN BẢO KIM OFFLINECHỨNG NHẬN CỦA BẢO KIMTHANH LÝ - XẢ HÀNG - KHUYẾN MẠIBẾP ĐIỆN TỪ JAUZAẤM ĐIỆN SIÊU TỐC PIN, PIN SẠC & SẠC PINVÒNG BI & BẠC ĐẠN TIÊU CHUẨN, CAO CẤP & THÔNG DỤNG, DÙNG CHO MOI LĨNH VỰCSALE OFF - COUPON